Introdución

Recolle as monografías adicadas á prevención de riscos laborais en sectores específicos e outros estudos técnicos.

Monografías e Estudos técnicos

Silvicultura e serradoiros. Evolución sectorial da sinistralidade en Galicia do ano 2010 ao 2013


Do 2010 ao 2013 veuse rexistrando un continuo descenso da sinistralidade laboral; dende un total de 36.847 accidentes en xornada laboral notificados nos diferentes sectores no ano 2010 ata os 22.373 no ano 2013. Esta variación expresada de forma porcentual, supón unha diminución do 39,28% no número de accidentes, non sendo allea esta diminución á evolución da situación económica. A pendente na caída do número de accidentes rexistrados diminuíu entre os anos 2012 e 2013, sendo o descenso da sinistralidade  entre estes dous anos do 5,42%.

Análise da sinistralidade laboral por accidentes de tráfico


Os accidentes de tráfico teñen un peso importante na estatística de sinistralidade laboral; a estrutura produtiva e a situación sociolaboral que non permite a localización dos traballadores nas proximidades do seu lugar de traballo, xunto cun maior número de traballadores que non teñen un lugar de traballo cunha situación xeográfica fixa, fai que a sinistralidade viaria laboral creza en relación ao conxunto dos accidentes laborais.

Síntese da evidencia científica relativa ao risco de sufrir cancro de pulmón pola exposición laboral a sílice cristalina


Este estudo é o resultado do traballo conxunto acordado no seo da RICISST. O obxectivo principal do presente informe é analizar a evidencia científica existente no momento actual en relación ao aumento do risco de sufrir cancro de pulmón por exposición laboral a sílice, mediante unha síntese da evidencia das revisións sistemáticas e meta-análises (RS/MA) publicados. Os obxectivos secundarios deste estudo comprenden a análise cualitativa dos estudos primarios (EP) de alta calidade procedentes de todos os MA e RS e valorar a posibilidade de facer un reanálises dos datos achegados por devanditos EP.