Enquisas de condicións de traballo

Organización preventiva e condicións de traballo en Galicia. 2017


Para coñecer esta nova realidade do tecido empresarial galego o ISSGA pon en marcha esta nova enquisa, coa que procura coñecer como organizan hoxe as empresas a prevención de riscos laborais, cales son as actuais condicións de traballo e como xestionan os riscos psicosociais e a promoción da saúde no entorno laboral.


As  enquisas que se presentan están orientadas a estudar e avaliar as condicións de traballo e a xestión da prevención nas empresas galegas, escollendo como poboación de referencia o conxunto dos traballadores, ás empresas ou mesmo empresas localizadas en polígonos industriais.

Portada do libro sobre as condicións de traballo en Galicia 2010

Condicións de traballo en Galicia


Condicións de traballo en Galicia 

Monografías e Estudos técnicos

Sinistralidade do persoal traballador por conta propia ou autónomo


Neste informe preséntanse os datos dos accidentes sufridos por traballadores por conta propia coas continxencias profesionais cubertas entre os anos 2009 e 2016 inclusive, sendo os datos deste último ano provisionais dado a data de extracción dos mesmos.

Enfermidades profesionais en sectores feminizados anos 2009-2014


Como complemento ao estudo realizado sobre os accidentes laborais nos sectores produtivos feminizados en Galicia: Análise da sinistralidade en sectores feminizados-2011, realízase este traballo orientado ás enfermidades laborais naqueles sectores económicos con predominio das mulleres no persoal laboral.

Este estudo foi realizado por Manuel Armada Oya, xefe de sección de Seguridade do Issga.

Silicose


Manuel Gil Fernández, xefe do Equipo Técnico de Medicina Laboral do Centro ISSGA de Pontevedra, elaborou este estudo no que se recollen os aspectos máis importantes relacionados con esta enfermidade.

Outros Estudos e aplicacións técnicas

Calculador de Custos de Sinistralidade Laboral


Esta ferramenta ten por obxecto sensibilizar ás empresas da importancia da prevención de riscos laborais. Permítelles calcular os custos económicos que supoñen os danos para a saúde derivados do traballo, a magnitude dos custos non asegurados dos mesmos, e a consecuente perda de competitividade que supón a sinistralidade laboral.