Comisión de Goberno


De acordo co establecido na disposición transitoria primeira do DECRETO 165/2014, do 11 de decembro, polo que se  aproban os estatutos do organismo autónomo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, a Comisión de Goberno do Issga continuou exercendo as súas funcións en tanto non se constituíu o Consello Reitor do Issga nos termos previstos na disposición adicional terceira.

Coa publicación da RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de febreiro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, a Comisión de goberno deixa de exercer as súas funcións e comenzando o Consello Reitor a exercelas como órgano superior colexiado de goberno do Issga.