Publicacións

Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos en España 2017


Os conceptos e valores incluídos neste documento son o resultado dunha avaliación crítica dos valores límite de exposición profesional establecidos polas entidades máis relevantes e prestixiosas na materia, tendo en conta, fundamentalmente, a fiabilidade dos datos utilizados para o establecemento de cada un deles e a súa data de actualización.

Os Atende do Issga_Agro_Prevención de riscos laborais en granxas avícolas


A finalidade desta publicación é proporcionar unha ferramenta para mellorar as condicións de traballo das persoas traballadoras nas granxas avícolas, de xeito que desenvolvan as súas tarefas de xeito seguro e saudable.

Os Lembra do Issga_Pesca_Uso de dispositivos de salvamento e supervivencia en embarcacións de pesca


A dispoñibilidade a bordo de dispositivos individuais de salvamento é fundamental, co fin de evitar perdas humanas en caso de naufraxio da embarcación. O tipo e o número destes dispositivos estarán en función da embarcación e do número de tripulantes da mesma.

Guía de vixilancia da saúde no sector pesqueiro. 3ª parte


A terceira parte da Guía aborda o traballo relativo ás artes de altura e gran altura, que se caracterizan por dedicarse á pesca en buques máis grandes, máis tecnificados e lonxe das nosas costas.