Normativa

Corrección de erros da Orde TIN/2504/2010, do 20 de setembro, pola que se desenvolve o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, no referido á acreditación de entidades especializadas como servizos de prevención, memoria de actividades preventivas e autorización para realizar a actividade de auditoría do sistema de prevención das empresas.


Corrección de erros da Orde TIN/2504/2010, do 20 de setembro, pola que se desenvolve o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, no referido á acreditación de entidades especializadas como servizos de prevención, memoria de actividades preventivas e autorización para realizar a actividade de auditoría do sistema de prevención das empresas.

Real Decreto 1439/2010, do 5 de novembro, polo que se modifica o Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, do 6 de xullo.


Real Decreto 1439/2010, do 5 de novembro, polo que se modifica o Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, do 6 de xullo.

Resolución de 5 de novembro de 2010, da Dirección Xeneral de Ordenación da Seguridade Social, pola que se ditan instrucións ás mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social en relación coa aplicación do artigo 32 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, na redacción dada pola disposición final sexta da Lei 32/2010, de 5 agosto.


Resolución de 5 de novembro de 2010, da Dirección Xeneral de Ordenación da Seguridade Social, pola que se ditan instrucións ás mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social en relación coa aplicación do artigo 32 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, na redacción dada pola disposición final sexta da Lei 32/2010, de 5 agosto.

Corrección de erros da Orde TIN/2504/2010, do 20 de setembro, pola que se desenvolve o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, no referido á acreditación de entidades especializadas como servizos de prevención, memoria de actividades preventivas e autorización para realizar a actividade de auditoría do sistema de prevención das empresas.


Corrección de erros da Orde TIN/2504/2010, do 20 de setembro, pola que se desenvolve o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, no referido á acreditación de entidades especializadas como servizos de prevención, memoria de actividades preventivas e autorización para realizar a actividade de auditoría do sistema de prevención das empresas.