Normativa

Orde ESS/70/2016, do 29 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional, contidas na Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016


Orde ESS/70/2016, do 29 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional, contidas na Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016.

Real Decreto 1150/2015, do 18 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 1299/2006, do 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e establécense criterios para a súa notificación e rexistro.


Real Decreto 1150/2015, do 18 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 1299/2006, do 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e establécense criterios para a súa notificación e rexistro.

Orde PRE/2476/2015, do 20 de novembro, pola que se actualiza a Instrución Técnica Complementaria número 10, «Prevención de accidentes graves», do Regulamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, do 16 de febreiro


Orde PRE/2476/2015, do 20 de novembro, pola que se actualiza a Instrución Técnica Complementaria número 10, «Prevención de accidentes graves», do Regulamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, do 16 de febreiro.

Real Decreto 840/2015, do 21 de setembro, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas


Real Decreto 840/2015, do 21 de setembro, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas.