Normativa

Resolución do 19 de xuño de 2008, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se ordena o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais. DOG nº 123 do 26-06-08.


Resolución do 19 de xuño de 2008, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se ordena o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais. DOG nº 123 do 26-06-08.

Orde do 15 de maio de 2008 pola que se crea o Rexistro de Empresas Acreditadas da Galicia para intervir no proceso de contratación no sector da construción.


Orde do 15 de maio de 2008 pola que se crea o Rexistro de Empresas Acreditadas da Galicia para intervir no proceso de contratación no sector da construción.

Decreto 153/2008, do 24 de abril, polo que se crea o Rexistro de coordinadores e coordinadoras en materia de seguridade e saúde nas obras de construción. DOG nº 145 do 29-07-2008.


Decreto 153/2008, do 24 de abril, polo que se crea o Rexistro de coordinadores e coordinadoras en materia de seguridade e saúde nas obras de construción. DOG nº 145 do 29-07-2008.

Decreto 70/2008, do 27 de marzo, sobre distribución de competencias entre os órganos da Administración autonómica galega para a imposición de sancións nas materias laborais, de prevención de riscos e por obstrución do labor inspector. DOG nº 72 do 15-04-08.


Decreto 70/2008, do 27 de marzo, sobre distribución de competencias entre os órganos da Administración autonómica galega para a imposición de sancións nas materias laborais, de prevención de riscos e por obstrución do labor inspector. DOG nº 72 do 15-04-08.