Normativa

Resolución do 29 de xaneiro de 2009 pola que se crean determinados ficheiros de datos de carácter persoal no Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.


Resolución do 29 de xaneiro de 2009 pola que se crean determinados ficheiros de datos de carácter persoal no Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Decreto 17/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Plan de prevención de riscos laborais na Administración xeral da Xunta de Galicia.


Decreto 17/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Plan de prevención de riscos laborais na Administración xeral da Xunta de Galicia.

Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se lle dá publicidade ao acordo entre a Consellería de Traballo e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral polo que se lle encomenda ao Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral o desenvolvemento material de diferentes actividades relacionadas coa tramitación de expedientes e rexistro de datos en aplicación do Real decreto 396/2006, do 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables ao traballo con risco de exposición ao amianto.


Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se lle dá publicidade ao acordo entre a Consellería de Traballo e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral polo que se lle encomenda ao Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral o desenvolvemento material de diferentes actividades relacionadas coa tramitación de expedientes e rexistro de datos en aplicación do Real decreto 396/2006, do 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables ao traballo con risco de exposición ao amianto.

Corrección de erros da Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se nomean os membros da Comisión de Goberno do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.


Corrección de erros da Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se nomean os membros da Comisión de Goberno do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.