Normativa

Lei 14/2007, de 30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. DOG do 15-11-2007.


Lei 14/2007, de 30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. DOG do 15-11-2007.

Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.


Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.

Decreto 211/2003, do 3 de abril, sobre distribución de competencias entre os órganos da Xunta de Galicia para a imposición de sancións nas materias laborais, de prevención de riscos e por obstrucción do labor inspector. DOG nº 72 do 11-4-2003.


Decreto 211/2003, do 3 de abril, sobre distribución de competencias entre os órganos da Xunta de Galicia para a imposición de sancións nas materias laborais, de prevención de riscos e por obstrucción do labor inspector. DOG nº 72 do 11-4-2003.

Orde do 16 de xullo de 2001, pola que se regula a asistencia médico - farmacéutica a través do persoal sanitario dos servizos de prevención con vixilancia e control da saúde dos traballadores, segundo a lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais. DOG do 01-08-2001.


Orde do 16 de xullo de 2001, pola que se regula a asistencia médico - farmacéutica a través do persoal sanitario dos servizos de prevención con vixilancia e control da saúde dos traballadores, segundo a lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais. DOG do 01-08-2001.