Directiva 2000/39/CE, da Comisión, pola que se establece unha primeira lista de valores límites de exposición profesional indicativos en aplicación da Directiva 98/24/CE do Consello relativa á protección da saúde e a seguridade dos traballadores. DOUE do 16-06-00


Ano: 2000


Directiva 2000/39/CE, da Comisión, pola que se establece unha primeira lista de valores límites de exposición profesional indicativos en aplicación da Directiva 98/24/CE do Consello relativa á protección da saúde e a seguridade dos traballadores. DOUE do 16-06-00