Normativa

Directiva 92/104, de 3 de decembro de 1992, relativa ás disposición mínimas destinadas a mellorar a protección en materia de seguridade e de saúde dos traballadores das industrias extractivas a ceo aberto ou subterráneas. DOUE do 31-12-92.


Directiva 92/104, de 3 de decembro de 1992, relativa ás disposición mínimas destinadas a mellorar a protección en materia de seguridade e de saúde dos traballadores das industrias extractivas a ceo aberto ou subterráneas. DOUE do 31-12-92.

Directiva 92/85/CEE, do Consello, relativa á aplicación de medidas para promover a mellora da seguridade e da saúde no traballo da traballadora embarazada, que deu a luz ou en período de lactación. (10 directiva específica) DOUE do 28-11-1992.


Directiva 92/85/CEE, do Consello, relativa á aplicación de medidas para promover a mellora da seguridade e da saúde no traballo da traballadora embarazada, que deu a luz ou en período de lactación. (10 directiva específica) DOUE do 28-11-1992.

Directiva 92/91, de 3 de novembro de 1992, relativa ás disposición mínimas destinadas a mellorar a protección en materia de seguridade e de saúde dos traballadores das industrias extractivas por sondaxes. DOUE do 28-11-92.


Directiva 92/91, de 3 de novembro de 1992, relativa ás disposición mínimas destinadas a mellorar a protección en materia de seguridade e de saúde dos traballadores das industrias extractivas por sondaxes. DOUE do 28-11-92.

Directiva 92/57, relativa ás disposicións mínimas de seguridade e saúde que se deben aplicarse nas obras de construción temporais ou móbiles. (8 directiva específica). DOUE do 26-08-92.


Directiva 92/57, relativa ás disposicións mínimas de seguridade e saúde que se deben aplicarse nas obras de construción temporais ou móbiles. (8 directiva específica). DOUE do 26-08-92.