Normativa

Directiva 98/24/CE, do Consello relativa á protección e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo. (14 directiva específica). DOUE do 05-05-98.


Directiva 98/24/CE, do Consello relativa á protección e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo. (14 directiva específica). DOUE do 05-05-98.

Directiva 95/63, de 5 de decembro de 1995, pola que se modifica a Directiva 89/655 relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde para a utilización polos traballadores no traballo dos equipos de traballo (2ª directiva específica). DOUE do 30-12-95.


Directiva 95/63, de 5 de decembro de 1995, pola que se modifica a Directiva 89/655 relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde para a utilización polos traballadores no traballo dos equipos de traballo (2ª directiva específica). DOUE do 30-12-95.

Directiva 94/33, de 22 de xuño de 1994, relativa á protección dos xoves no traballo. DOUE do 20-08-94.


Directiva 94/33, de 22 de xuño de 1994, relativa á protección dos xoves no traballo. DOUE do 20-08-94.

Directiva 93/103, de 23 de novembro de 1993, relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde no traballo a bordo dos buques de pesca (13 directiva específica). DOUE do 13-12-93.


Directiva 93/103, de 23 de novembro de 1993, relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde no traballo a bordo dos buques de pesca (13 directiva específica). DOUE do 13-12-93.