Normativa

Directiva 2002/15, de 11 de marzo de 2002, relativa á ordenación do tempo de traballo das persoas que realizan actividades móbiles de transporte por carreteira. DOUE do 23-02-02


Directiva 2002/15, de 11 de marzo de 2002, relativa á ordenación do tempo de traballo das persoas que realizan actividades móbiles de transporte por carreteira. DOUE do 23-02-02

Directiva 2001/45, de 27 de xuño de 2001, pola que se modifica a Directiva 89/665 relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde para a utilización polos traballadores no traballo dos equipos de traballo (2 directiva específica). DOUE do 19-07-01


Directiva 2001/45, de 27 de xuño de 2001, pola que se modifica a Directiva 89/665 relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde para a utilización polos traballadores no traballo dos equipos de traballo (2 directiva específica). DOUE do 19-07-01

Directiva 2000/79, de 27 de novembro de 2000, relativa á aplicación do Acordo europeo sobre a ordenación do tempo de traballo do persoal de voo na aviación civil celebrado pola AEA, ETF, ECS, ERA e IACA. DOUE do 01-12-2000.


Directiva 2000/79, de 27 de novembro de 2000, relativa á aplicación do Acordo europeo sobre a ordenación do tempo de traballo do persoal de voo na aviación civil celebrado pola AEA, ETF, ECS, ERA e IACA. DOUE do 01-12-2000.

Directiva 2000/54/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo. DOUE do 17-10-2000


Directiva 2000/54/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo. DOUE do 17-10-2000