Normativa

Directiva 2004/40, de 29 de abril de 2004, sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á exposición dos traballadores ós riscos derivados dos axentes físicos (campos electromagnéticos) (18 directiva específica). DOUE do 30-04-04


Directiva 2004/40, de 29 de abril de 2004, sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á exposición dos traballadores ós riscos derivados dos axentes físicos (campos electromagnéticos) (18 directiva específica). DOUE do 30-04-04

Directiva 2004/37, de 29 de abril de 2004, relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo. DOUE do 30-04-04


Directiva 2004/37, de 29 de abril de 2004, relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo. DOUE do 30-04-04

Directiva 2003/88, de 4 de novembro de 2003, relativa a determinados aspectos da ordenación do tempo de traballo. DOUE do 18-11-03


Directiva 2003/88, de 4 de novembro de 2003, relativa a determinados aspectos da ordenación do tempo de traballo. DOUE do18-11-03

Recomendación 2003/670, da Comisión, de 19 de setembro de 2003, relativa á lista europea de enfermidades profesionais.


Recomendación 2003/670, da Comisión, de 19 de setembro de 2003, relativa á lista europea de enfermidades profesionais.