Normativa

Directiva 2009/104/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de setembro de 2009, relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde para a utilización polos traballadores no traballo dos equipos de traballo (segunda Directiva específica conforme ao artigo 16, apartado 1, da Directiva 89/391/CEE). DOUE do 03/10/2009.


Directiva 2009/104/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de setembro de 2009, relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde para a utilización polos traballadores no traballo dos equipos de traballo (segunda Directiva específica conforme ao artigo 16, apartado 1, da Directiva 89/391/CEE). DOUE do 03/10/2009.

Directiva 2009/76/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, relativa ao nivel sonoro nos oídos dos condutores de tractores agrícolas ou forestais de rodas.


Directiva 2009/76/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, relativa ao nivel sonoro nos oídos dos condutores de tractores agrícolas ou forestais de rodas.

Directiva 2008/46, de 23 de abril de 2008, pola que se modifica a Directiva 2004/40 sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á exposición dos traballadores ós riscos derivados de axentes físicos (campos electromagnéticos) (19 directiva específica). DOUE do 26-04-08.


Directiva 2008/46, de 23 de abril de 2008, pola que se modifica a Directiva 2004/40 sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á exposición dos traballadores ós riscos derivados de axentes físicos (campos electromagnéticos) (19 directiva específica). DOUE do 26-04-08.

Directiva 2006/25, de 5 de abril de 2006, sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á exposición dos traballadores a riscos derivados dos axentes físicos (radiacións ópticas artificiais) (19 directiva específica). DOUE do 27-04-06.


Directiva 2006/25, de 5 de abril de 2006, sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á exposición dos traballadores a riscos derivados dos axentes físicos (radiacións ópticas artificiais) (19 directiva específica). DOUE do 27-04-06.