Normativa

Regulamento (UE) Nº 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello do 22 de maio de 2012 relativo á comercialización e o uso dos biocidas


Regulamento (UE) Nº 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello do 22 de maio de 2012 relativo á comercialización e o uso dos biocidas

Directiva 2012/11/UE do Parlamento Europeo e do Consello de 19 de abril de 2012 pola que se modifica a Directiva 2004/40/CE, sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á exposición dos traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos (campos electromagnéticos)


Directiva 2012/11/UE do Parlamento Europeo e do Consello de 19 de abril de 2012 pola que se modifica a Directiva 2004/40/CE, sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á exposición dos traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos (campos electromagnéticos) (décimo oitava Directiva específica conforme ao artigo 16 apartado 1, da Directiva 89/391/CEE)

Regulamento (UE) Nº 428/2010 da Comisión do 20 de maio de 2010 que desenvolve o artigo 14 da Directiva 2009/16/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás inspeccións ampliadas de buques


Regulamento (UE) Nº 428/2010 da Comisión do 20 de maio de 2010 que desenvolve o artigo 14 da Directiva 2009/16/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás inspeccións ampliadas de buques

Directiva 2009/148/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro de 2009, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao amianto durante o traballo.


Directiva 2009/148/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro de 2009, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao amianto durante o traballo.