Normativa

Directiva 92/58, relativa ás disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e de saúde no traballo. (9 directiva específica). DOUE do 26-08-92.


Directiva 92/58, relativa ás disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e de saúde no traballo. (9 directiva específica). DOUE do 26-08-92.

Directiva 92/29, de 31 de marzo de 1992, relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde para promover unha mellor asistencia médica a bordo dos buques. DOUE do 30-04-92.


Directiva 92/29, de 31 de marzo de 1992, relativa ás disposicións mínimas de seguridade e de saúde para promover unha mellor asistencia médica a bordo dos buques. DOUE do 30-04-92.

Directiva 91/382, de 25 de xuño de 1991 pola que se modifica a Directiva 83/477 sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao amianto durante o traballo. DOUE do 27-09-91.


Directiva 91/382, de 25 de xuño de 1991 pola que se modifica a Directiva 83/477 sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao amianto durante o traballo. DOUE do 27-09-91.

Directiva 91/383, pola que se completan as medidas tendentes a promover a mellora da seguridade y da saúde no traballo dos traballadores cunha relación laboral de duración determinada ou de empresas de traballo temporal. DOUE do 29-07-91.


Directiva 91/383, pola que se completan as medidas tendentes a promover a mellora da seguridade y da saúde no traballo dos traballadores cunha relación laboral de duración determinada ou de empresas de traballo temporal. DOUE do 29-07-91.