Avisos

ALERTA en traballos en cubertas con partes traslúcidas


Nunha semana na provincia de Pontevedra aconteceron dous accidentes moi similares, un con consecuencias mortais e outro que pudo selo. En ambos os dous casos dábanse circunstancias de falta de medidas de seguridade moi similares. Os dous traballadores sufriron unha caída de altura ao pisar en zonas non resistentes dunha cuberta metálica con parte da mesma formada por pranchas plásticas translúcidas (denominadas coloquialmente uralitas translucidas).

É importante prestar especial atención aos riscos de traballar sobre cubertas de materiais lixeiros e adoptar nos devanditos traballos medidas preventivas axeitadas:

- Realizar un estudo previo e planificación dos traballos a realizar, logo de avaliación dos riscos presentes no lugar de traballo.

- Formar e informar os traballadores do risco que supón pisar sobre as zonas e superficies fráxiles

- Utilizar plataformas elevadoras móbiles de persoas (PEMP) normalizadas

Soamente cando non sexa posible a aplicación das medidas anteriores, outras posibles medidas son: 

    - Habilitar zonas de traballo e de tránsito (pasarelas) apoiadas sobre os elementos resistentes da cuberta
    -  Instalar redes de seguridade de sistema horizontal con corda perimetral como medida complementaria, para a recollida de persoas en caso de caída ou solución equivalente
    -  Instalación de liñas de vida (normalmente sobre a cumieira) ou puntos de ancoraxe para a utilización de sistemas anticaídas. Os puntos de ancoraxe dos devanditos dispositivos terán a resistencia suficiente para garantir a súa efectividade. Os mosquetóns serán de peche automático. É necesario recordar o establecido no Rd 2177/04 no que se di: " (...) tendo en conta, en particular, que deberá darse prioridade ás medidas de protección colectiva fronte ás medidas de protección individual e que a elección non poderá subordinarse a criterios económicos".

Ademais, o empresario debe cumprir o deber de coordinación en materia de prevención de riscos laborais cos propietarios das edificacións.

Pode atopar máis informacion no documento de Alerta da páxina web do Instituto Asturiano de Prevención de Riscos Laborais 

Alerta pellets de madeira


Obxectivo da alerta

Advertir do risco por inhalación de monóxido de carbono (CO) do persoal que utilice ou realice operacións de mantemento en instalacións de almacenamento de pellets de  madeira, e tamén nas operacións de produción e transporte de pellets de madeira.

Caso que orixina a alerta

O pasado mes de marzo de 2013 produciuse o accidente mortal dun traballador que realizaba operacións de mantemento no interior dun depósito de almacenamento de pellets de madeira que alimentaba a caldeira dun centro educativo.

O accidente foi causado por inhalación de monóxido de carbono xerado polos pellets de madeira almacenados no depósito (espazo confinado).

Non se identificou o risco de emanación de monóxido de carbono, nin tampouco se considerou o depósito de almacenamento de pellets como un espazo confinado, polo que non se aplicou ningunha medida preventiva para controlar o devandito risco.

Risco de emanación de monóxido de carbono (COI en almacenamento de pellets de madeira.

Os pellets de madeira son un biocombustible sólido formado pola compactación de subproductos procedentes da industria da madeira, maioritariamente serrín e labras. A súa utilización é basicamente para calefacción en domicilios particulares e en instalacións de empresas.

A partir de diversos accidentes mortais ocorridos a nivel mundial, realizáronse estudos sobre a emisión do CO en almacenamentos de pellets de madeira. Devanditos accidentes producíronse tanto en operacións de transporte marítimo como en instalacións de almacenamento, mesmo en recintos non considerados como espazos confinados.

O CO é un gas inodoro e tóxico, cuxa afinidade por unirse coa hemoglobina do sangue é moi superior á do osíxeno e por iso en espazos confinados a inhalación de CO causa asfixia por falta de achega de osíxeno a nivel celular.

Os estudos existentes indican que a xeración de CO por pellets de madeira débese a un proceso de autooxidación  espontánea dos ácidos graxos da propia madeira. Os datos experimentais mostran que pequenas cantidades de pellets de madeira almacenados, poden xerar concentracións mortais de CO nos recintos pechados onde se almacenen aínda que haxa un nivel normal de osíxeno.

Medidas preventivas aplicables no almacenamento de pellets de madeira para evitar o risco de intoxicación por inhalación de CO

De acordo coas características descritas dos pellets de madeira, a organización preventiva da empresa determinará, en cada caso, se o depósito de almacenamento  de pellets tense que considerar como un espazo confinado, e adoptarán as medidas preventivas adecuadas.

Se a zona de almacenamento considérase como un espazo confinado é necesario adoptar as medidas de prevención seguintes:

  • Identificar na avaliación de riscos calquera espazo de almacenamento de pellets de madeira para a aplicación obrigatoria do procedemento de traballo en espazo confinado.
  • Prohibir o acceso (total ou parcial, incluíndo en todo caso as vías respiratorias das persoas) a calquera recinto ou espazo utilizado como almacén de pellets de madeira, por parte de persoal non autorizado e non competente para realizar traballos en espazos confinados.
  • En caso de necesidade de acceso, será obrigatorio cumprir o protocolo de traballos en espazos confinados que inclúa, como mínimo, as seguintes medidas:

o   Ventilar adecuadamente o espazo.

o   Comprobar a calidade do aire interior (concentracións de O2, CO) antes e durante a realización das operacións no interior do espazo.

o   Mesmo se a calidade do aire é aceptable, é necesario utilizar equipos de protección individual respiratoria autónomos e manter un contacto permanente co exterior mediante liña de vida.

o   Presenza de recursos preventivo/s no exterior do recinto.

  •  Sinalizar segundo normativa, os aspectos seguintes:

o   Espazo confinado, por exemplo co sinal de advertencia de perigo en xeral, coa anotación "Espazo confinado", de acordo co Anexo III do RD 485/1997.

o   Risco de intoxicación por CO. Pódese engadir ao sinal de advertencia de materia tóxica a anotación "Atmosfera tóxica", tamén de acordo co Anexo III do RD 485/1997.

o   Atmosfera explosiva (ATEX), de acordo co sinal do Anexo III do RD 681/2003.

o   Uso obrigatorio de EPl  respiratorios, de acordo co sinal de obrigación de uso dos equipos de protección individual das vías respiratorias, tal e como se establece no Anexo III do RD 485/1997.

o   Ventilar adecuadamente o recinto, mediante o sinal de obrigación xeral e a anotación "Ventilar suficientemente o recinto".

  • Os fabricantes e distribuidores de pellets de madeira, proporcionarán a información adecuada de seguridade e saúde aos usuarios, respecto dos riscos que pode ocasionar a manipulación e almacenamento do seu produto.

Bibliografía

- Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo. NTP 223.

- Health and Safety Executive. OPSTD 3-2012: Risk of carbon monoxide release during the storage of wood pellets. http://www.hse.gov.uk/safetybulletins/cowood-pellets.htm . . . .

- Gauthier, Grass, Lory, Kramer, Thali, Bartsch. Lethal Carbon Monoxide Poisoning in Wood Pellet Storerooms - Two cases and a Review  of the Literature. Ann Occup Hyg (2012).56 (7): 755-763.

- Kuang, Shankar, Bi, Lim, Sokhansanj, Melin. Rate and Peak Concentrations of Off-Gas Emissions in  Stored Wood Pellets - Sensitivities to Temperature, Relative Humidity, and Headspace Volume. Ann Occup Hyg. 2009 Nov;53(8):789-96.

- OCSS (Organización e Control en Seguridade e Saúde). 2013. Risco de intoxicación por monóxido de carbono nos almacenamentos de pellets de madeira. (Publicado en "The bioenergy international" nº 18 - Xaneiro 2013)