Avisos

Novo coronavirus (2019 n-CoV)


O Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) declarou o actual brote de novo coronavirus 2019 (n-CoV) como unha Emerxencia de Saúde Pública de Importancia Internacional ( ESPII) na súa reunión do 30 de xaneiro de 2020.

Que é o novo coronavirus 2019 (n-CoV)?

É un novo tipo de coronavirus que pode afectar as persoas e detectouse por primeira vez en decembro de 2019 na cidade de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Aínda hai moitas cuestións que se descoñecen en relación ao 2019 ( n- CoV).

Cales son os síntomas do 2019 (n-CoV)?

Os síntomas máis comúns inclúen tose, dor de garganta, febre e sensación de falta de aire. En casos máis graves, a infección pode causar pneumonía, dificultade importante para respirar, fallo renal e mesmo a morte. Os casos máis graves, xeralmente ocorren en persoas anciás ou que padecen algunha outra enfermidade por exemplo, do corazón, do pulmón ou problemas de inmunidade.

Xornada técnica "Proxecto da carpintería de madeira tradicional á industria 4.0. Implicacións en PRL" no Centro Issga_Pontevedra


O vindeiro 28 de febreiro terá lugar no Centro Issga_Pontevedra a xornada técnica "Proxecto da carpintería de madeira tradicional á industria 4.0. Implicacións en PRL".

Para máis información e inscricións pode consultar no apartado de formación desta páxina web ou dirixirse aos Centros do Issga que organizan este formación.

Cursos básicos de prevención de riscos laborais nos centros ISSGA_1º semestre


A Coruña

  • 23 a 27 de marzo de 2020

Lugo

  • 9 a 13 de marzo de 2020

Ourense

  • 17 a 21 de febreiro de 2020

Pontevedra

  • 2 a 6 de marzo de 2020

Inscrición

O prazo de inscrición ábrese un mes antes da data de inicio da actividade formativa.

Contido

Estes cursos teñen una duración de 35 horas e desenvolven o programa formativo establecido no anexo IV-B) do Regulamento dos Servizos de Prevención (Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro) - 30 horas, cun engadido sobre prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero de 5 horas e que capacita para o desenvolvemento das funcións de nivel básico en prevención de riscos laborais.

ALERTA en traballos en cubertas con partes traslúcidas


Nunha semana na provincia de Pontevedra aconteceron dous accidentes moi similares, un con consecuencias mortais e outro que pudo selo. En ambos os dous casos dábanse circunstancias de falta de medidas de seguridade moi similares. Os dous traballadores sufriron unha caída de altura ao pisar en zonas non resistentes dunha cuberta metálica con parte da mesma formada por pranchas plásticas translúcidas (denominadas coloquialmente uralitas translucidas).

É importante prestar especial atención aos riscos de traballar sobre cubertas de materiais lixeiros e adoptar nos devanditos traballos medidas preventivas axeitadas:

- Realizar un estudo previo e planificación dos traballos a realizar, logo de avaliación dos riscos presentes no lugar de traballo.

- Formar e informar os traballadores do risco que supón pisar sobre as zonas e superficies fráxiles

- Utilizar plataformas elevadoras móbiles de persoas (PEMP) normalizadas

Soamente cando non sexa posible a aplicación das medidas anteriores, outras posibles medidas son: 

    - Habilitar zonas de traballo e de tránsito (pasarelas) apoiadas sobre os elementos resistentes da cuberta
    -  Instalar redes de seguridade de sistema horizontal con corda perimetral como medida complementaria, para a recollida de persoas en caso de caída ou solución equivalente
    -  Instalación de liñas de vida (normalmente sobre a cumieira) ou puntos de ancoraxe para a utilización de sistemas anticaídas. Os puntos de ancoraxe dos devanditos dispositivos terán a resistencia suficiente para garantir a súa efectividade. Os mosquetóns serán de peche automático. É necesario recordar o establecido no Rd 2177/04 no que se di: " (...) tendo en conta, en particular, que deberá darse prioridade ás medidas de protección colectiva fronte ás medidas de protección individual e que a elección non poderá subordinarse a criterios económicos".

Ademais, o empresario debe cumprir o deber de coordinación en materia de prevención de riscos laborais cos propietarios das edificacións.

Pode atopar máis informacion no documento de Alerta da páxina web do Instituto Asturiano de Prevención de Riscos Laborais