Plans e Memorias

Informe de actividade 2013

No artigo 13 da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, establécese que con periodicidade anual se elaborará unha memoria de actividades da que se dará conta ao Parlamento de Galicia para os efectos de control deste organismo. Mandato que se cumpre con este documento que, sen pretender ser exhaustivo, recolle o que consideramos fundamental do noso traballo no ano 2013, e estrutúrase en sete puntos: a estrutura e organización, os recursos, a actividade institucional, as relacións con outros organismos, a actuación técnica, o directorio e os anexos.

Plan de actividades 2013

Plan de actividades 2013

Este documento recolle as principais liñas de traballo e actuacións técnicas que desenvolverá o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) durante o ano 2013. Coma sempre, veñen determinadas polos fins e funcións definidos para este organismo pola Lei 14/2007 que o crea e regula, e polo Plan Estratéxico para a prevención de riscos laborais en Galicia 2011-2014, que adoptado no marco do diálogo social, define as políticas que nas materias de seguridade, hixiene e saúde laboral estableceron os poderes públicos da Comunidade autónoma para a mellora das condicións de traballo, co obxecto de eliminar ou reducir na orixe os riscos inherentes ao traballo durante o período, e das que o Issga é o órgano encargado da súa xestión e coordinación.
 

Informe de actividade 2012

Informe de actividade 2012

No artigo 6 da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, establécese que con periodicidade anual se elaborará unha memoria de actividades da que se dará conta ao Parlamento de Galicia para os efectos de control deste organismo. Mandato que se cumpre con este documento que, sen pretender ser exhaustivo, recolle o que consideramos fundamental do noso traballo no ano 2012, e estrutúrase en sete puntos: a estrutura e organización, os recursos, a actividade institucional, as relacións con outros organismos, a actuación técnica, o directorio e os anexos.

Plan estratéxico para a prevención de riscos laborais en Galicia 2011-2014

No marco do Diálogo Social en Galicia, asinouse o 30 de xullo na Mesa xeral un acordo relativo á prevención de riscos laborais laborais que inclúe a aprobación do Plan estratéxico para a prevención de riscos laborais 2011- 2014.

Logotipo do plan

Plan de actividades 2012

A elaboración deste Plan, que comprende as principais liñas de traballo e actuacións técnicas que desenvolverá o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) durante o ano 2012, circunscríbese ao seu carácter de órgano técnico en materia de prevención de riscos laborais, tal como o define a Lei 14/2007 que o crea e regula, e debe cinguirse aos fins e funcións que lle asigna no seu artigo 4. O cumprimento de ditas funcións marca unha liña de continuidade en moitas das actividades reflectidas neste documento, fundamentalmente, naquelas que se definen como de carácter permanente.

Portada do informe

Informe de actividade 2011

Sen querer ser exhaustivos, neste documento recóllense as principais liñas de actuación do ISSGA durante o 2011. As actuacións desenvólvense ao amparo do Plan estratéxico para a prevención de riscos laborais en Galicia 2011-2014.