Plans e Memorias

Plan de actividades 2018

Este plan de actividades ten por obxecto determinar os obxectivos principais e as actuacións a desenvolver polo ISSGA durante o ano 2018, cunha dobre finalidade:

a) Por unha banda, servir de guión ao Instituto sobre as accións a desenvolver durante o ano 2018.

b) Pola outra, dar a coñecer coa máxima transparencia a todas as persoas e entidades interesadas as accións que o Instituto pretende desenvolver durante este ano.

Informe de actuación e xestión 2016

Este documento explicativo do traballo realizado no ano 2016 polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga)  xunto cos traballos futuros deben enmarcarse no mandato legal que encarga ao Issga a xestión e a coordinación que nas distintas disciplinas preventivas (seguridade no traballo, hixiene industrial, ergonomía e psicosocioloxía aplicada e medicina do traballo) estableza a Xunta de Galicia para a mellora das condicións laborais co obxecto de eliminar ou reducir na orixe os riscos inherentes ao traballo.

Estratexia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo [2017 – 2020]

No ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia resulta imprescindible dispoñer dunha estratexia de seguridade e saúde no traballo que desenvolva coherentemente e de xeito coordinado as políticas e as actuacións en materia de prevención de riscos laborais que se exercen no noso territorio, de acordo co marco normativo e competencial existente.

Plan de actividades 2017

Consonte á súa normativa reguladora, o Instituto desenvolve a súa actuación mediante un plan anual de actividades, como instrumento fundamental para dar cumprimento aos fins e desenvolver as funcións que lle son propias, no marco da estratexia que nesta materia adoptan os poderes públicos de Galicia.

Plan de actuación 2016

É obxecto do plan anual o deseño e a priorización de accións e medidas que se dirixen á promoción, información, formación e seguimento e control en materia de seguridade e saúde laboral.

Informe de actuación e xestión 2015

Esta informe, ademais de para o cumprimento do disposto nos artigos mencionados, evidencia a total transparencia nos obxectivos, nas actuacións e nos resultados acadados, a transversalidade das funcións atribuídas ao Issga polo seu labor de coordinación con outras unidades administrativas e a participación dos axentes sociais enmarcada no consenso recollido na Estratexia de prevención de riscos laborais 2011-2014, froito do Diálogo Social en Galicia.