Campañas

Portada do xogo

Plan de Sensibilización da prevención de riscos laborais na poboación escolar

A aplicación educativa multimedia "O libro máxico de Moitollo" promovida pola Xunta de Galicia, ten por obxectivo fomentar entre a mocidade a cultura preventiva como unha opción de vida, así como impulsar a utilización das novas tecnoloxías.
 

Esquema de posición correcta ante o ordenador

Prevención de TME e sobreesforzos

Dentro do plan estratéxico para a Prevención de Riscos Laborais en Galicia 2006-2010, defínese un conxunto de medidas para mellorar as condicións de seguridade e saúde nas empresas e reducir a sinistralidade laboral. Por outra parte na lei 14/2007 entre as funcións que o seu artigo 4º define para o ISSGA figura a de: analizar, investigar e avaliar as causas e factores determinantes dos riscos laborais, accidentes de traballo e enfermidades profesionais, establecendo un carácter sectorial e territorial, abordar o seu estudo preventivo e propoñer, se é o caso, medidas correctoras.

Campaña de prevención de riscos laborais por sobreesforzo. Comercio e hostalaría.

Os profesionais do sector hostaleiro e do comercio da provincia de Pontevedra vanse beneficiar dunha iniciativa orientada a favorecer actitudes máis ergonómicas no desenvolvemento do traballo e a adoptar medidas preventivas para evitar as lesións producidas por sobreesforzos.
 

Gripe A

A actual pandemia causada por este novo tipo de virus da gripe constitúe un problema se saúde pública e corresponde ás autoridades sanitarias dirixir e ditar as pautas concretas de actuación en cada momento e nas diferentes situacións, e por iso debemos estar ao tanto das súas recomendacións e protocolos de actuación.

Campaña Moitollo de sensibilización da prevención de riscos laborais na poboación escolar

En materia de seguridade e saude no traballo, a educación e a prevención son dous factores clave para manter e mellorar a calidade da presentación laboral. Diversos estudos realizados pola Unión Europea, a través da Axencia para a Seguridade e Saúde Laboral, establecen como prioridade da acción preventiva a divulgación da prevención dos riscos laborais, non só entre os traballadores/as e empresarios/as, senón tamén entre a sociedade en xeral, intentando incidir especialmente na xente nova.