Publicacións

Os produtos químicos perigosos: sector industrial. Información básica para traballadores


No documento expóñense de maneira clara e sinxela cales son os principais danos que poden causar os produtos químicos, así como as pautas fundamentais para evitar que estes danos se produzan facendo especial fincapé na importancia de identificar correctamente os produtos e situacións que poden xerar perigo e no papel do traballador na prevención destes riscos aplicando a cotío das boas prácticas. Tamén se dan indicacións básicas sobre como actuar no caso de que fallen as medidas preventivas e se produza a emerxencia: incendio, proxección dun produto... e sobre a declaración de accidentes e enfermidades profesionais.